Obchodní podmínky

segway-beskydy.cz

Služby Segway (půjčovna dvoukolek):

 

Službu je možné čerpat pouze při 100 % úhradě předem. Způsob platby je možný bankovním převodem při nákupu v e-shopu, objednání telefonicky, e-mailem, live-chatem, osobně) a to na bankovní účet: XXXXXXXXXX / YYYY (banka) 

Na místě u instruktora v hotovosti je možné koupit prodloužení, případně další služby. Služba není v režimu EET.

Objednávku služeb této kategorie můžete změnit bez poplatku (bez obav) ve lhůtě do 24 hodin před sjednaným termínem čerpání služby. S instruktorem dohodnete termín v následujících 6 měsících od původního termínu. V ostatních případech je storno poplatek ve výši 100% ceny z nevyužitých objednaných služeb.

Před každou jízdou uzavřete Smlouvu o odpovědnosti (nebo Smlouvu o výpůjčce bez instruktora). Její nedílnou součástí jsou Pravidla jízdy na Segway s instruktorem.

Instruktoři segway si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí služby v případě, kdy zákazník evidentně nesplňuje Pravidla jízdy na Segway (alkohol, hmotnost). V takovém případě je na situaci nahlíženo jakoby se zákazník nedostavil a nedal vědět ve lhůtě do 24 hodin předem a je proto uplatněn storno poplatek ve výši 100%.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na samostatné stránce ZDE

Pravidla jízdy na Segway

Před jízdou

 1. máte službu 100% uhrazenu předem (bankovním převodem, platný dárkový poukaz, doklad o zaplacení)
 2. předložíte dva platné identifikační osobní doklady s fotkou (OP, ŘP nebo cestovní pas) , ostatní nepřijímáme!
 3. potvrdíte Smlouvu o odpovědnosti (přebíráte zodpovědnost za škody na zdraví a na majetku, které během jízdy způsobíte sobě nebo třetím osobám)
 4. splňujete věkovou hranici 18 let a nepřekračujete hmotnost 118 kg včetně oblečení a vybavení
 5. pokud jste ve věku 10-17 let a splňujete min. hmot. 37 kg, můžete službu využít pouze se souhlasem odp. osoby starší 18 let 
 6. nesmíte být pod vlivem alkoholu, útlumových léků, omamných látek
 7. nesmíte být osoba těhotná nebo epileptik

Během jízdy

 1. dodržujete pravidla bezpečné jízdy instruktorem sdělená před jízdou při úvodním bezpečnostním zaškolení
 2. následujete trasu instruktora a nebudete zdolávat překážky mimo tuto trasu bez jeho vědomí
 3. řídíte se radami instruktora během jízdy (střídání povrchů, kameny, kořeny stromů apod.) pro vaši bezpečnost
 4. v případě, že se jedná o službu, kdy instruktor nejede s vámi na dalším vozítku, nevzdálíte se z dohledu instruktora
 5. s vozítkem NIKDY NESMÍTE VJET DO VODY hloubší 10 cm  (došlo by k jeho závažnému poškození)
 6. přebíráte veškerou zodpovědnost za škody, které vozítkem způsobíte sobě nebo třetím osobám na zdraví a na majetku
 7. náhrada škody probíhá ve výši aktuálních maloobchodních cen originálních dílů s DPH, včetně úhrady práce autorizovaného servisu.

Tipy na oblečení

Doporučujeme Vám navléci více vrstev oblečení odolného proti větru. Vezměti si vždy o jednu vrstvu více než pokud byste šli jen na pěší výlet. Třeba větrovku do baťůžku na záda. Bezpečnostní přilbu zapůjčujeme zdarma.

Na výletech za mokra mohou v terénu odlétávat kousky bahna od terénních kol dvoukolek kolem Vás. Doporučujeme proto vzít si odpovídající, starší, dobře pratelné, odolné oblečení, kde Vám to nebude vadit. Doporučujeme boty s pevnou patou, nevhodné jsou nazouváky a boty na vysokém podpatku. Nedoporučujeme šortky. V případě pádu by silniční vyrážka nebylo to, na co byste rádi vzpomínali. Kdo dodržuje pravidla, nepadá. 

V zimě doporučujeme teplé oblečení, teplé rukavice, teplé boty a šálu na krk. Pokud máte vlastní lyžařskou přilbu, na kterou jste zvyklí, včetně lyžařských brýlí, vezměte si je na Vaši jízdu sebou. Koupili jste si nádherný zážitek, tak si ho užijte v teplém vybavení. No ne?

Počasí

Segway jezdí celoročně poměrně v jakémkoli počasí. Protože ale chceme, abyste si jízdu užili a dostali to, co jste si zaplatili, rozhodli jsme se neposkytovat služby za opravdu intenzivního deště, silné bouřky a při teplotách pod -10°C. Je to ve Vašem zájmu.

Pravidla

Kdo a kdy může jezdit na Segway x2

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající, Ing. Martina Pikharta, se sídlem Hyacintová 400/8, Prostějov, PSČ 796 04, IČO 44051123 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese „www.segwayjeseniky.cz“ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1.objednávaném zboží včetně objednacího kódu, jméno zboží a barvy (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • 2.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • 2.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavíraný prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Prodávající může přijmout i jinak učiněnou objednávku, aniž by to mělo vliv na platnost kupní smlouvy, avšak má právo na takto učiněnou objednávku požadovat písemné, elektronické nebo faxové potvrzení této objednávky, která se stává závaznou pro kupujícího.

2.10. Kupující přebírá objednávkou zboží veškerou zodpovědnost za správnost objednaného výrobku a za veškeré případné následné škody vzniklé nesprávným výběrem.

2.11.Kupující je plně zodpovědný za jím vytvořenou objednávku, tj. i za objednaný typ, barvu a množství.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • 3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“)

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu – faktuře. Při prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží prodávajícímu nad rámec lhůty splatnosti je kupující povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není – li uvedeno nebo ujednáno jinak.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, není – li ujednáno jinak.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Změna ceny bez předchozího upozornění a odsouhlasení kupujícím není možná na již potvrzených objednávkách, výjimkou může být pouze případ vis maior.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a storno objednávky před dodáním

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího martin@segwayjeseniky.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, není – li ujednáno jinak.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud kupující požádá o storno objednávky před jejím dodáním v případě uzavření kupní smlouvy na provozovně prodávajícího, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Kupující v tomto případě neplatí žádné storno poplatky. V případě, že objednané zboží již bylo prokazatelně naloženo přepravci, vzniká kupujícímu nárok na vymáhání ceny za přepravu tohoto zboží (ke kupujícímu a zpět k prodávajícímu).

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. Prodávající vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice.

5.7. Standardní dodací podmínky jsou následující (platí pro případ, že zboží je skladem):

 • 5.7.1. při koupi na dobírku bude zboží předáno přepravci max. do 7 pracovních dní od obdržení závazné objednávky (pokud nebude na potvrzení objednávky prodávajícím uvedeno jinak). Doba přepravy je pak 1-2 pracovní dny.

5.8. Pokud není požadované zboží skladem, je nutné se informovat na termín dodání individuálně s kupujícím.

5.9. Kupující má povinnost při převzetí zboží potvrdit doklad o převzetí zboží. Podpisem kupující stvrzuje kompletnost a správnost zboží bez zjevných vad.

6. Práva z Vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě spotřebního zboží, které je použité, kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je stanovena lhůtou 24 měsíců od dodání kupujícímu při dodržení všech podmínek stanovených v návodu k použití, není-li stanovena prodloužená záruka. Záruční doba u použitého zboží činí 6 měsíců. U subjektů poskytujících zboží na půjčování-pronájem (půjčovny) není poskytnuta žádná záruka na zboží.

7.2. Vedle zákonných nároků na právo z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

7.3. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího, resp. výrobce, které jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití.

7.4. Pokud kupující nebo jiné osoby bez vědomí či pověření prodávajícího provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.

7.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním kupujícím.

7.6. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě písemně podané reklamace (prodávající zašle kupujícímu „reklamační protokol“ pro vyplnění vady a dalších informací). Kupující je povinen vždy doložit záruční list nebo jeho kopii nebo jinak prokázat, kdy zboží od prodávajícího koupil.

7.7. O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího bezodkladně, ve složitějších případech do 3 dnů, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží, není – li ujednáno jinak. Ve složitějších případech, kdy není možné u prodávajícího rozhodnout o oprávněnosti reklamace bez vyjádření výrobce, musí o tomto prodávající bezodkladně informovat kupujícího.

7.8. Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedeno prokazatelnou formou (písemně či e-mailem) přímo prodávajícímu a takové zboží nesmí být uvedeno do provozu.

7.9. Místem plnění záruky je provozovna prodávajícího.

8. Reklamační řád

8.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

8.2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

8.3. Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad – faktura.

8.4. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

8.5. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.

8.6. Odpovědnost za vady zanikne, nebyla – li reklamace uplatněna v záruční době.

8.7. Prodávající je povinen vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil a o předpokládané době vyřízení.

8.8. Reklamace musí být včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

8.9. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího osobně v místě provozovny na adrese Hyacintova 400/8, Prostějov, PSČ 796 04.

8.10. Místem plnění pro řešení všech záručních oprav je provozovna prodávajícího na adrese Hyacintová 400/8, Prostějov, PSČ 796 04.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Do úplného uhrazení kupní ceny není kupující oprávněn zboží prodávajícího zcizit, zastavit, pronajmout ani jinak právně či fakticky zatížit.

9.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání, resp. převzetí kupujícím.

9.3. Zničení, ztráta nebo odcizení zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy martin@segwayjeseniky.cz nebo adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo na jím uvedenou adresu.

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.  Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely plnění kupní smlouvy (objednávky). Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další Vámi poskytnuté údaje.

10.3. V ostatních případech je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů viz. Zásady zpracování osobních údajů (dle GDPR) – odkaz ZDE

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku, pokud z obecně závazných předpisů nevyplývá nutnost zpracovávat tyto údaje po delší dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má práva níže. Tato práva může uplatňovat přímo u prodávajícího na kontaktních údajích níže. V případě porušení povinností prodávajícím má vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).:

 • 10.8.1.právo na informace, jaké osobní údaje o Vás správce eviduje.
 • 10.8.2.právo na přístup k těmto údajům, na opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá
 • 10.8.3.právo na výmaz (být zapomenut) a přenositelnost údajů
 • 10.8.4.právo odvolat souhlas bez udání důvod
 • 10.8.5.právo na omezení zpracování osobních dat
 • 10.8.6.právo vznést námitku proti zpracování osobních dat
 • 10.8.7.právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.  Soubory cookies

11.1. Návštěvu a nákup na webové stránce je možné provést a závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího. Nepotřebujeme proto a nevyžadujeme Váš souhlas s ukládáním souborů cookies na Váš počítač. Pokud bychom začali soubory cookies využívat, byli byste o tom informování na liště webové prezentace hned při vstupu na webové stránky a požádáni o svobodný souhlas s jejich ukládáním na Váš počítač.

12.  Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13.  Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Případné spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami bude prodávající i kupující řešit především společným jednáním. Nedojde – li k urovnání sporu jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, bude spor projednán a rozhodnut dle platného a účinného práva České republiky.

13.4. Všechny podmínky a sankce, včetně smluvních pokut, jsou podle prohlášení kupujícího a prodávajícího přiměřené a správně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu způsobené škody. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčena ujednání o sankcích ani další ujednání, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po zrušení kupní smlouvy odstoupením.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hyacintová 400/8, Prostějov, PSČ 796 04, adresa elektronické pošty martin@segwayjeseniky.cz, telefon + 420 777 632 861.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a nahrazují veškerá předchozí znění.

Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.